فرمانداری بانه

فرمانداری بانه

سطح فعالیت اداری این ارگان را چگونه ارزیابی می کنید ؟

برخورد با ارباب رجوع را در این اداره چگونه ارزیابی می کنید؟