سازمان دامپزشکی استان کردستان

سازمان دامپزشکی استان کردستان

سطح فعالیت اداری این ارگان را چگونه ارزیابی می کنید ؟

برخورد با ارباب رجوع را در این اداره چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد این اداره را بر اساس وظایف ذاتی خود چگونه ارزیابی می کنید ؟

سطح صداقت و شفافیت این ارگان را در انجام ماموریت های خود چگونه ارزیابی می کنید ؟

سطح انگیزش مدیر و کارکنان این اداره را برای خدمت به مردم را چگونه ارزیابی می کنید ؟

سهم این اداره را در توسعه استان کردستان چگونه ارزیابی می کنید ؟